VNPT

VNPT


Kế thừa 70 năm xây dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt Nam, VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu.  Chiến dịch tiêu biểu mà Hamisa đã triển khai truyền thông online là Sự kiện ra mắt Trung tâm Dữ liệu IDC - VNPT/VINAPHONEKhách hàng khác